dzwikop
Kto może obsługiwać podnośnik koszowy?
17 września 2019
GENERATOR 1 80x80
Generator prądu. Zasada działania i zastosowanie
22 października 2019

Praca żurawia samojezdnego w niesprzyjających warunkach

żuraw samojezdny

Żurawie samojezdne to urządzenia objęte pełnym dozorem UDT i wymagające codziennej obsługi technicznej oraz regularnego przeprowadzania prac konserwacyjnych. Mogą być obsługiwane tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, wyposażone w środki ochrony osobistej oraz zaznajomione z przepisami BHP. W trosce o bezpieczeństwo pracownika i stan techniczny maszyny szczególnie istotne są zasady postępowania w niesprzyjających warunkach pogodowych lub w warunkach lokalizacji kolizyjnej.

Niesprzyjające warunki pogodowe

Operator żurawia samojezdnego ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, jeżeli uzna, że będzie ona stwarzać niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Warto zwrócić uwagę na §11 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, w którym jest mowa o niedopuszczeniu żurawia do obsługi w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zaliczamy do nich warunki atmosferyczne ograniczające widoczność. Praca na żurawiu jest zabroniona w warunkach niedostatecznego oświetlenia zasięgu pracy, a także w nocy i o zmroku. Żuraw samojezdny nie może być obsługiwany w trakcie wyładowań atmosferycznych. Temperatura w kabinie nie może być niższa niż 18°C albo wyższa niż 28°C, a maksymalne natężenie hałasu to 80 dB.

Bardzo istotne zasady BHP dotyczą pracy żurawia samojezdnego w warunkach wietrznych. Rozporządzenie jasno precyzuje, że obsługa dźwigu w trakcie transportowania ładunków wielowymiarowych musi zostać zaprzestana, jeżeli prędkość wiatru przekroczy 10m/s. W przypadku prac innych niż transport ładunków wielowymiarowych, należy powstrzymać się od pracy na żurawiu, jeśli prędkość wiatru przekroczy 15m/s. Jedynym wyjątkiem od tego zalecenia jest określenie innej dopuszczalnej wartości prędkości wiatru lub jego porywów przed producenta żurawia w instrukcji eksploatacyjnej.

Niebezpieczne warunki kolizyjne

Innym rodzajem niesprzyjających warunków pracy jest wystąpienie warunków lokalizacji kolizyjnej. Problematyczne sytuacje kolizyjne to między innymi ryzyko kolizji wysięgnika lub ładunku na haku ze ścianą budynku, ryzyko kolizji haku żurawia z ramieniem innego urządzenia lub ryzyko kolizji wysięgnika żurawia z budynkiem. Ryzyko wystąpienia sytuacji kolizyjnych należy ograniczyć do minimum przed rozpoczęciem prac. Wszystkie strefy niebezpieczne należy zidentyfikować oraz oznakować. Nie wolno składować ładunków w odległości bliższej niż 6 metrów od wyznaczonych stref i barierek bezpieczeństwa. Należy także zachować minimum 1 metr odstępu od ogrodzenia. Ważne jest także zachowanie minimalnych odległości od napowietrznych linii energetycznych.

Zagadnienie warunków kolizyjnych jest szczegółowo rozwinięte w §16 wspomnianego rozporządzenia. Zaleca ono oznakowanie strefy pracy oraz ewentualnej strefy kolizji, stworzenie szkicu sytuacyjnego scenariuszy kolizji, zastosowanie środków zabezpieczających i ostrzegających oraz określenie pierwszeństwa ruchu. Tor pracy żurawia musi być monitorowany przez hakowego i sygnalistę w trybie ciągłym. Bardzo istotne jest określenie sposobu koordynacji prac żurawi, jeżeli na placu budowy jest ich więcej niż jeden oraz ustalenie metod komunikacji między operatorem a sygnalistą. Tempo pracy żurawia powinno zostać ograniczone do 1 biegu. Praca żurawia w warunkach kolizyjnych wymaga wydania pisemnego pozwolenia przez osobę upoważnioną do kierowania pracownikami oraz ustalenia warunków postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *